Tất cả các sản phẩm tại Siêu Việt sẽ được bảo hành theo đúng qui định của nhà sản xuất.